Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Ders İçerikleri

Zorunlu Ders İçerikleri

1.Yıl / 1. Dönem (First Year / First Semester)

BME501 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Araştırma kavramı, türleri, niteliksel ve sayısal içerikli araştırmalar, çeşitli yaklaşımlar ve teknikler. Araştırma probleminin tanımlanması ve ortaya konması. Varsayımların oluşturulması. Araştırma tasarımı aşamaları üzerinde durularak, öğrenciye bir problemi bir araştırma problemine dönüştürebilme, tartışabilme ve yazılı hale getirebilme yeteneği kazandırmak. Öğrenciye kendi araştırmasını tasarlarken, çeşitli bilgi toplama, bilgi analizi ve değerlendirme yöntem ve tekniklerin temel özelliklerini kavrayıp, zayıf ve güçlü taraflarını eleştirel bir açıdan irdeleyebilme ve seçip kullanabilme becerisini kazandırmak.

1.Yıl / 2. Dönem (First Year / Second Semester)

BME502 Biyomedikal Mühendisliği Proje Yönetimi

Biyomedikal projesi ve proje yönetimi, proje yönetim tarihsel gelişimi, yönetim kavramları, proje plan türleri Proje kapsam planı, Proje zaman planı,  Proje insan kaynaklarının planlanması,  Proje maliyet planı, Proje bütünleştirme planı, Proje teknik detayların planlanması, Proje risk planı, Proje planın uygulanması, proje ekip yapısı, proje büyüklüğü, dış kaynak planlama.

 

2. Seçmeli Derslerin İçerikleri:

BME511                  Biyomedikal İşaret İşleme

Sistem analizi; Temel Kabuller, Genel Sistem Özellikleri, Fizyolojik Sistemlerin Lineer Modelleri, Lineer Sistemler ve Süperpozisyon Özelliği, Laplace Dönüşümleri ve Fizyolojik sistemlerin Transfer fonksiyonlarının incelenmesi. İmpuls ve birim fonksiyon cevapları, Lineer Kontrol sistemlerin Frekans Domen Analizi. Kontrol sistemlerin bilgisayar simülasyonu. Örnek biyolojik sistemler; Açık döngülü ve geri beslemeli, kalp dolaşım sistemi, Glikoz regülasyonu, Lineer kontrol sistemlerinin zaman uzayı analizi, Lineerleştirilmiş solunum sistemi mekaniği, Açık döngülü ve geri beslemeli geçiş cevabı.

BME512                  Biyomedikal Görüntü İşleme

Görüntü işleme sistemlerinin yapıları, önişleme, bölütleme teknikleri, özellik çıkartımı, sınıflama teknikleri, uygulama projeleri. Medikal görüntü yapılandırma teknikleri, bilgisayarlı tomografi,  Ultrasonik görüntüleme, nükleer manyetik rezonans teknikleri, bilgisayar destekli tespit ve teşhis sistemleri ve tasarımı.Biyomedikal görüntü işleme uygulamaları.Organların üç-boyutlu gösterimi. Görüntü arşivleme ve iletimi.

BME513                  Biyomedikal Sistemler

Bilgisayarlı hasta izleme sistemleri, zeki medikal sistemler, kan basıncı, solunum parametreleri ve biyopotansiyellerin görüntülenmesi ve karar verme, uzaktan algılamalı tıbbi bilgi sistemleri, taşınabilir akıllı medikal devrelerin tasarım ve uygulamaları. Tıpta uzman sistemler. Biyotelemetri sistemleri. İmplant edilebilir telemetri sistemleri.

BME514                  Biyomedikal Sistemlerin Modellenmesi

Sinir hücrelerinin, sinir hücre ağlarının ve diğer fizyolojik ve biyokimyasal yapı ve işlemlerin matematiksel modellemesi ve benzetimi. Hücre dinamiği, Değişik sistem ve organizmalarda (pankreas, kan ve mantar hücrelerinde) hücresel işlemlerin ve hücre işaretlerinin modellenmesi için kullanılan yöntemler. Parametric ve parametric olmayan tahmin yöntemleri, Enzim kinetikleri ve ilaçların kinetik ve dinamikleri. Sinir sisteminin işlevsel organizasyonu.

BME515                  Biyomedikal Optik Sistemler                                             

Elektroanyetik dalgalar ve ışığın yapısı. Laser’lerin çalışma prensibi. Nd-YAG ve C02 Laser’ler. Laser’lerin cerrahide kullanılması. Emniyet.Işık organ etkileşimleri. Fotodinamik terapi (biostimulation, coagulation, vaporization, ablation, photodistruption). Spektroskipinin tıptaki uygulamaları.

BME521                  Biyomateryaller, Nanoyapılar ve Nanoteknoloji      

Malzeme bilimi ile ilaçlar arrasındaki ilşkiler. Kristal ve kristal olmayan yapılar. Malzemelerin dayanıklılığı. Doğal biyolojik malzemeler. Yapay biyolojik malzemeler. İmplant malzemeler. Nanomalzemeler ve nanoteknolojinin tıptaki uygulamaları.

BME531                  Tıbbi Sistem Geliştirme ve Tasarımı                               

Biyomedikal mühendislikte proje geliştirme süreçleri ve yöntemleri; tıbbi sistemlerde planlama, proje tasarım, gerçekleştirme ve test aşamaları, prototip geliştirme, standartlar, patent çalışmaları. Fizyolojik teşhis sistemlerinin tasarım örnekleri, tedavi amaçlı cihazlara yönelik proje geliştirme, yönetme, tasarımları için uygulama örnekleri.

BME533                  Biyomedikal Enstrümantasyon ve Ölçme                     

Tıbbi cihazların gelişimi. Elektrodlar ve özellikleri. Çeşitleri dönüştürücüler ve özellikleri; aktif ve pasif dönüştürücüler ve kullanım yerleri, elde edilen biyolojik işaretler ve özellikleri, Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler; İşlemsel kuvvetlendiriciler, Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi, sinyal işleme devreleri, Elektrokardiyogram, fonokardiyogram ve diğer kardiyak düzenler (defibrilatör, pacemarker...). Elektromiyogram/Elektronörogram, Elektroensefalogram, Solunum destek üniteleri, Kan basıncı ve nabız ölçümü, fotopletismografi, Yoğun ve koroner bakım üniteleri, Ameliyathaneler ve elektro-cerrahi sistemleri, Klinik laboratuar ölçüm sistemleri, Hemodiyaliz sistemleri, Tıbbi ultrasonik sistemler.

BME534                  Gömülü Sistem Tasarımı

Gömülü sistemle uyumlu donanım geliştirme, mikrokontrol devreleri, haberleşme protokolleri, veri elde edimi, algılayıcı sinyal işleme ve gömülü sistemler için programlama, gömülü sistem geliştirme.

BME536                  Mikroişlemcili Biyomedikal Cihazlar

Mikroişlemci yapısı. Mikroişlemci ve mikrokontrolcülerin programlanması. Arayüz tasarımı. Biyomedikal aletlerde mikrokontrolcülerin kullanımı. Örnek cihaz tasarımları ve program örnekleri. Dönem projesi.

BME545                  İstatistiksel Veri Analizi                                                       

Genel Lineer Modellere Giriş. Varyans ve Regrasyon Analizleri. Sabit ve random modeller, karşıtlıklar, ortalamaların çoklu karşılaştırılması, model kabullerinin geçerliliğinin araştırılması. Deney tasarımları ile istatistiksel modeller arasındaki ilişkiler. Deneysel ve istatistiksel sonuçların yorumlanması. Model kurma, girişim, model kabullerinin yorumlanması ve validasyonu konularında regrasyon analizlerinin uygulanması.. Genel Lineer Modellerde kovaryans analizleri. Zaman-serileri analizlerine giriş. İstatistiksel yöntemlerin uygun yazılım programları kullanılarak pratiğe dökülmesi.

BME542                  Sağlık Ekonomisi ve İşletmesi

Maliyetler ve muhasebeleştirilme; tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağılımı, standart maliyetleme sistemi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları, maliyet, gider ve masraf tanımları; maliyet çeşitleri. Hastahane işletmesi ile ilgili standartlar, yönetmelikler ve kanunlar.

BME548                  Klinik Mühendisliği                                                               

Klinik mühendislik birimlerinin organizasyon ve işlevleri. Klinik mühendislik birimlerinde bilgisayar kullanımı. Hastane yönetimi. Standardizasyon ve Toplam kalite yönetimi. Yoğun bakım ünitelerinin kuruluşu. Sterilizasyon, hastane atıkları. Tıbbi gaz sistemleri, Klinikte güvenlik. Ahlaki ve etik değerler.

BME551                  Nörobiyoloji                                                                             

Sinir hücresinin yapısı ve parçaları.  Merkezi sinir sisteminde işaretlerin işlenmesi. Sinir sistemi uyarıcılarının çalışması. Amino asit reseptörlerin yapısı ve çalışması. Öğrenme ve bellek sistemlerinin çalışması. Nöropatolojik hastalıklar

BME552                  Doku Mühendisliği        

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temelleri. Doku mühendisliğinin teknik, klinik uygulamaları. Doku mühendisliğinin temel konseptleri. Deneysel uygulamalar ve veri ölçümleri.

BME557                  Biyomekanik                                                                             

Mekanik prensiplerinin Biyomedikal problemlerinin çözümündeki uygulamaları. Klinik, ortopedik, rehabilitasyon ve sporcu biyomekaniği problemleri için çözümler. Kinesioloji (İnsan hareketlerini bilimi), yürüyüş analizi. İmplant biyomekaniği. Biyomalzemelerin biyomekanik davranışı.

BME575                  Medikal Görüntüleme Sistemleri

Radyasyon ve radyoaktivite. Röntgen tüpünde x-ışınlarının üretilmesi, röntgen görüntüleme sistemleri; x-ışınlarının maddelerle etkileşimi, saçılma, , interaction of radiation with matter, scattered radiation, x-ray film, fluoroscopy, digital imaging system, angiography, ultrasound imaging, gamma camera, x-ray CT and image reconstruction, emission tomography: PET and SPECT, MR imaging, LASER imaging, electrical impedance tomography, bone densitometer, patient exposure and protection, quality assurance in radiology.

BME561                  Yapay Zeka                                                                                

Yapay zekâ temel kavramları ve tarihçesi, klasik ve sembolik mantığın temelleri ve önerme yapıları, problem çözme, belirli veya belirsiz bilgi ve akıl yürütme, öğrenme, doğal dil, algılama ve tepki, yapay zekâ teknikleri ve uygulamaları.

BME562                  Biorobotics                                                                                

Rabot sistemlerine giriş, robot donanımı: algılayıcılar, eyleyiciler (actuators). Kontrol metotlarının analizi. Zeki kontrol yöntemleri, Robot öğrenmesi; robot mimarisi, klasik, reaktif, davranış temelli ve hibrit mimariler. Mobil robotlar ve hareket planlama. Robot tekniklerinin tıpta uygulanması; hareketli yapay organlar.

BME581                  Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular I

Biyomedikal mühendisliğindeki en son teknolojiler ve yeni gelişmelerle ilgili konularda 1. yarıyıl açılabilecek mevcut programda olmayan bir derstir.

BME582                  Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular II

Biyomedikal mühendisliğindeki en son teknolojiler ve yeni gelişmelerle ilgili konularda 2. yarıyıl açılabilecek mevcut programda olmayan bir derstir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi