Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2019-2020 Güz Yarıyılı Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi ve Ara Rapor Duyurusu
Duyuru Arşivi
2019-2020 Güz Yarıyılı Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi ve Ara Rapor Duyurusu

2019-2020 Güz Yarıyılı Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi ve Ara Rapor Duyurusu

Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencilerimizin dikkatine;

 

2019-2020 öğretim yıl güz yarıyılında doktora tez önerisi veya Temmuz-Aralık ara dönem raporlarınızın Tez izleme Komitesi üyelerine teslim edilmesi ve teslim tutanağının bir rapor özeti ile birlikte en geç 29 Kasım 2019, Sonuç tutanağının ise en geç 27 Aralık 2019 tarihine kadar Enstitümüze (Durmuş Akyel-Topkapı Yerleşkesi) ulaştırılmış olması gerekir.

 İlgili rapor ve sonuç tutanağını belirtilen tarihe kadar getirmeyenler başarısız kabul edilecektir. Sonuç Tutanakları İmzalar tamamlanmış olarak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından bir üst yazı ekinde enstitümüze gönderilmelidir. Öğrencinin kendisine ait sonuç tutanağının enstitüye ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi alması önemlidir.

Not-1 Tez Önerisi Sonuç Tutanağına, her biri 250 kelimeyi aşmamak koşuluyla, önerilen tez çalışmasının abstract ve özeti ile birlikte tez önerisi eklenmelidir.    

Not-2 İlgili Formların Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Web sayfasından indirilmesi ve bilgisayar ortamında durulması gerekir.   

 

Kullanılacak Formlar:

Tez Önerisi İçin: FR-008/01, FR-011/01, FR-025/01

Ara Rapor İçin  : FR-010/01, FR-011/01, FR-009/01

FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesini okuyunuz.

Tez Önerisi Savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret edileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Dönemi içinde rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi